Màn khung Inox dọc kiểu núi chéo 3 tầng ren ánh 2.0x1.8m, /man-khung-inox-cdo-kieu-nui-cheo-3-tang-ren-anh-2-0-x-1-8

/man-khung-inox-cdo-kieu-nui-cheo-3-tang-ren-anh-2-0-x-1-8

/man-khung-inox-cdo-kieu-nui-cheo-3-tang-ren-anh-2-0-x-1-8

/man-khung-inox-cdo-kieu-nui-cheo-3-tang-ren-anh-2-0-x-1-8